Icoon verzending - Hops in a box Bierpakketten

Voor 16:30 besteld, vandaag verzonden

Icoon levering - Hops in a box Bierpakketten

Gratis levering

Let's get social

  • Volg Hops in a box Bierpakketten op Instagram
  • Volg Hops in a box Bierpakketten op Facebook

Algemene voorwaarden

Geüpdatet op 18/11/2020

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst afgesloten door een bezoeker van de webshop toegankelijk via de website www.hopsinabox.be (hierna “klant”) met BoxBox BV, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 70, met ondernemingsnummer 0747.523.372, RPR Brugge (hierna “HOPS IN A BOX”). Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.

1.2. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan, ook indien HOPS IN A BOX deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.

1.3. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de klant uitdrukkelijk aanvaard door het sluiten van een overeenkomst met HOPS IN A BOX via de webshop, en dit conform de modaliteiten van artikel 8 van de voorliggende algemene voorwaarden.

1.4. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zouden worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee. HOPS IN A BOX verbindt zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule, die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van HOPS IN A BOX, dan wel er zo dicht mogelijk bij aansluit.

Artikel 2: Prijs 

2.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief B.T.W en accijnzen. De prijzen die staan vermeld op datum van de bestelling, zijn van toepassing. De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven.

2.2. De leveringskosten worden meegedeeld aan de klant alvorens deze overgaat tot bestelling. Door het plaatsen van de bestelling erkent de klant dat deze kosten volledig ten zijnen laste zullen vallen. Enkel kosten van eventuele nazendingen zullen ten laste van HOPS IN A BOX vallen.

2.3. Bij de berekening van de totale prijs wordt aangegeven welke bijkomende kost er wordt aangerekend voor het leeggoed. Dit leeggoed kan niet omgeruild worden via de webshop, doch enkel door dit aan te bieden op de HOPS IN A BOX vestiging.

2.4. HOPS IN A BOX behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren. HOPS IN A BOX kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil om zoals o.a. wijziging van B.T.W., belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld.

Artikel 3: Bestelling

3.1. De overeenkomst tussen de klant en HOPS IN A BOX komt geldig tot stand op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt geplaatst door het elektronisch versturen ervan aan HOPS IN A BOX wanneer de klant de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling en betaling” aanklikt.

3.2. HOPS IN A BOX verkoopt en levert enkel goederen aan meerderjarigen (18+). Deze leeftijdsgrens is enerzijds door de wet vastgelegd en anderzijds door onszelf ook. Dus ongeacht uw lokale wetgeving, u dient steeds minstens 18 jaar oud te zijn alvorens u kunt bestellen. Ook als uw lokale wetgeving alcoholische consumptie onder de 18 jaar toestaat. 

3.3. De algemene voorwaarden worden als downloadbare link meegeleverd in de bevestigingsmail die de klant ontvangt na het plaatsen van zijn of haar bestelling.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

4.1. De artikelen blijven eigendom van HOPS IN A BOX of desgevallend de eigendom van de betrokken partner van HOPS IN A BOX tot integrale betaling van de aankoopprijs en, desgevallend, de verzendkosten.

Artikel 5: Betaling

5.1. Betaling gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart, bancontact, KBC/CBC online, ING HomeBank, Belfius NetBanking, Sofort of SEPA bank transfer. De bestelling wordt pas verzonden na volledige betaling

5.2 De betalingsprovider voor de webshop van HOPS IN A BOX is onze betrouwbare partner Mollie BV, met zetel te Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, Nederland, ondernemingsnummer NL815839091B01. Keurmerk?

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden HOPS IN A BOX niet. HOPS IN A BOX is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. HOPS IN A BOX is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via +32 (0) 50 60 12 03 of via .

6.2. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door HOPS IN A BOX. HOPS IN A BOX kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

6.3. Bovendien kan HOPS IN A BOX in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade. De omvang van enige mogelijke vergoeding van directe schade wordt beperkt tot het bedrag van de betreffende aankoop.

De klant zal in geen enkel geval overgaan tot verdere verdeling van de door haar aangekochte goederen. Ingeval van een inbreuk op deze bepaling zal de klant een vergoeding van 750,00 EUR per inbreuk verschuldigd zijn aan HOPS IN A BOX.

Artikel 7: Overmacht

7.1. In situaties van overmacht (zoals bijvoorbeeld oorlog, staking, lock-out, energiestoringen, diefstal, brand, logistieke problemen bij derden, etc.) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat HOPS IN A BOX niet of niet tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen is HOPS IN A BOX niet aansprakelijk voor enige schade die de klant zou lijden en kan zij in geen enkel geval enige vergoeding verschuldigd zijn. De verplichtingen van HOPS IN A BOX worden opgeschort voor de duur van de overmacht.

Artikel 8: Uitdrukkelijke aanvaarding

8.1. Het plaatsen van een bestelling bij HOPS IN A BOX via de webshop is enkel mogelijk indien de klant zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de inhoud en de toepasselijkheid van de voorliggende algemene voorwaarden op de af te sluiten koopovereenkomst. Hiertoe zal de klant, voorafgaand aan het afronden van de bestelling, de checkbox naast de vermelding “Akkoord met Algemene Voorwaarden” dienen aan te vinken.

Artikel 9: Productinformatie

9.1. HOPS IN A BOX streeft er naar om haar klanten in de mate van het mogelijke nauwkeurig, volledig en correct te informeren omtrent de producten die zij aanbiedt.

Het betreft een middelenverbintenis.

9.2. Ingeval er discrepanties zouden bestaan tussen de informatie die wordt verstrekt door HOPS IN A BOX en deze die vermeld staat op de productetiketten, zal de informatie op de productetiketten primeren.

9.3. De klant dient minstens alvorens tot consumptie over te gaan de beschikbare productinformatie te controleren. Door consumptie doet de klant uitdrukkelijk afstand van enig verhaal of enige vordering ten opzichte van HOPS IN A BOX.

Artikel 10: Klachten

10.1. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij de levering vermeld te worden op de afleveringsnota, leveringsbon of vrachtbrief.

10.2. Eventuele andere klachten dienen onmiddellijk, en uiterlijk binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van de aangekochte goederen, aan HOPS IN A BOX overgemaakt te worden via ons contactformulier. De klachtenprocedure zoals voorzien door BeCommerce, kunt u hier raadplegen.

Artikel 11: Toepasselijk recht en rechtsmacht

11.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen HOPS IN A BOX en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

11.2. HOPS IN A BOX wenst de klant in kennis te stellen van het bestaan van het ODR-platform inzake alternatieve geschillenregeling, terug te vinden op http://ec.europa.eu/odr/. Bovendien kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie BeCommerce, conform de klachtenprocedure zoals opgenomen in artikel 10.2.

11.3. Voor ieder geschil tussen partijen zijn, zelfs indien er reeds een tussenkomst vanwege de Geschillencommissie BeCommerce is geweest, uitsluitend de rechtbank van Brugge bevoegd.

Artikel 12: Gedragscode

12.1. HOPS IN A BOX onderschrijft de Belgische BeCommerce gedragscode. Raadpleeg hier de gedragscode van Becommerce.

Hops in a box bierpakket open
To give or to keep?

Ik bestel mijn surprise box*

*Laat je verrassen met topbieren.

Ik wil meer weten
Hops in a box bierpakket gesloten
Icoon proost - Hops in a box Bierpakketten

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief en ontvang box alerts, promo’s, limited editions & giveaways!